कागद पत्र तपासणी करीता पत्र

परिचर

कंत्राटी ग्रामसेवक गैरहजर

पर्यवेक्षिका ( अंगणवाडी ) गैरहजर

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गैरहजर

आरोग्य सेवक (महिला) गैरहजर

आरोग्य सेवक (पुरूष)

आरोग्य सेवक (पुरूष) - हंगामी कर्मचारी

आरोग्य सेवक (महिला)

आरोग्य सेवक (महिला) - अनुसूचित जमाती

कृषि अधिकारी (म. न. रे. गा )

पर्यवेक्षिका ( अंगणवाडी )

विस्तार अधिकारी (कृषि)

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य )

कनिष्ठ अभियंता (म. न. रे. गा )

पशुधन पर्यवेक्षक

कंत्राटी ग्रामसेवक

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक